Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

 

 

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

 
EXPO-NET Danmark A/S
april 2017
 
 

1. Offert och godkännande av order:

Om EXPO-NET Danmark A/S har givit en skriftlig offert som inte anger någon acceptfrist, förfaller offerten om motsvarande skriftlig accept inte har ankommit EXPO-NET Danmark A/S senast 5 veckor från offertens datum.

En order är bindande för EXPO-NET Danmark A/S först när EXPO-NET Danmark A/S skriftligen har bekräftat eller verkställt ordern.

Det i ordern nämnda antalet kan avvika med +/- 5 % i förhållande till det fastställda antalet utan att detta påverkar det nämnda priset.

Produkterna levereras i enlighet med EXPO-NET Danmark A/S:s allmänna specifikationer för aktuell produkt. Variation i färgnyans ger inte köparen rätt att reklamera varan.

Avgiftsfri support med teknisk vägledning, mätning, beräkning av kvantitet osv. med inlämnat ritningsmaterial och liknande som utgångspunkt är uteslutande en service för vilken EXPO-NET Danmark A/S inte tar på sig något ansvar.

All information i broschyrer, kataloger, prislistor osv. om vikt, dimensioner, kapacitet, prestanda och andra tekniska data är ungefärliga och endast bindande i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

EXPO-NET Danmark A/S tar inte på sig något ansvar för eventuella fel eller information i levererat skriftligt material om varorna som är framställt av EXPO-NET Danmark A/S:s leverantörer. Det gäller varje form av försäljningsmaterial, beskrivningar, bruksanvisningar osv.

 

2. Priser:
Leveranser sker till de vid leveranstillfället av EXPO-NET Danmark A/S fastställda priser som är i valuta DKK, SEK eller EUR och är exklusive frakt, emballage, utgifter för ritningar och schabloner och eventuell mervärdesskatt.

 

3. Betalningsvillkor:

Betalning ska senast ske på förfallodatumet som är angivet på den aktuella fakturan. Om betalning sker efter att betalningsfristen har gått ut beräknas ränta enligt räntelagen. Tillskrivna räntor förfaller omgående till betalning och betalas före all annan skuld vid de löpande inbetalningarna.

Om betalning för en leverans inte sker i tid har EXPO-NET Danmark A/S, utan att detta medför ersättningsskyldighet, rätt att hålla inne alla ytterligare leveranser till kunden oavsett om leveranserna har ett inbördes samband.

Om EXPO-NET Danmark A/S bedömer att köparens betalningsförmåga försämras efter att ordern har lagts, har EXPO-NET Danmark A/S rätt att kräva förskottsbetalning av köpesumman eller definitivt ställd säkerhet för köpesummans betalning fram till förfallodatumet som villkor för att ordern ska utföras.

 

4. Leverans och försändelse:

Alla varor levereras FCA Hjørring och alla försändelser sker för köparens räkning och på köparens risk. Köparen står för exportdeklaration av varorna. Köparen skickar även en kopia av utförselbekräftelsen till EXPO-NET Danmark A/S, som dokumentation för korrekt export utanför EU.

Fraktsättet bestäms av EXPO-NET Danmark A/S efter eget godtycke och utan ansvar för eventuella fraktskillnader.

De angivna leveranstiderna är ungefärligt fastställda och EXPO-NET Danmark A/S ansvarar inte för försenade leveranser.

Strejk, lock-out, driftsstörningar och försenad leverans från underleverantör och liknande förlänger alltid leveranstiden med motsvarande tid.

Om det på grund av krig, uppror eller exportförbud och liknande tillstånd är omöjligt eller förbundet med extraordinära svårigheter att få fram material eller att utföra ordern har EXPO-NET Danmark A/S rätt att annullera offerten eller ordern.

 

5. Äganderättsförbehåll:

Levererade varor förblir EXPO-NET Danmark A/S:s egendom till dess att fullständig betalning inkl. räntor och omkostnader har gjorts. Köparen är skyldig att så länge den fulla köpesumman inte är betald, vårda varan och tillse att varan är korrekt försäkrad.

 

6. Retur av varor:
Varje order är bindande för köparen och retur av felfri vara kan endast ske efter särskilt avtal. Vid avtal om retur av vara får kunden räkna med att endast 80 % av det fakturerade försäljningspriset återbetalas med avdrag för eventuella omkostnader osv. som EXPO-NET Danmark A/S har haft i samband med köpet.

Retur av specialrördelar eller andra specialtillverkade varor eller varor som är skadade eller har börjat användas av kunden tillåts aldrig.

 

7. Försening:

Om en bestämd leveranstidpunkt inte har avtalats och om leverans inte har skett inom 1 månad efter att ordern slutligen har godkänts av EXPO-NET Danmark A/S, har kunden rätt att skriftligen annullera orden till EXPO-NET Danmark A/S om leverans inte har mottagits 14 dagar efter att EXPO-NET Danmark A/S har mottagit meddelandet om annulleringen.

Om leverans inte sker inom 14 dagar anses ordern vara annullerad utan ersättningsansvar för någon part.

Om en leveranstidpunkt har avtalats och om denna tidpunkt har överskridits – utan att force majeure föreligger – och om leveransen fortfarande inte har levererats, kan kunden fastställa en rimlig tidsfrist, inte kortare än 5 arbetsdagar, från det att EXPO-NET Danmark A/S har mottagit det skriftliga kravet. Efter att denna tidsfrist har löpt ut kan köparen, om inte köparen själv bär ansvar för förseningen, skriftligen häva avtalet för den försenade delen av leveransen.

Om köparen mot denna bakgrund häver avtalet kan köparen kräva ersättning för den direkta förlust som han har lidit. Ersättningen kan dock inte överstiga 10 % av köpesumman för den försenade delen av leveransen.

Kunden har inga andra befogenheter vid avtalsbrott på grund av försening än de ovan angivna och EXPO-NET Danmark A/S ansvarar inte under några omständigheter för indirekta förluster som följd av förseningen, inklusive driftsstopp, tidsförlust, minskade marginaler, minskad vinst osv.

 

8. Ansvar för fel och reklamation:

EXPO-NET Danmark A/S ansvarar för dokumenterade konstruktions-, fabrikations- och materialfel på de levererade varorna och felaktigt utförda arbetsprestationer samt leverans av för liten mängd och kunden kan utgå ifrån att det som har levererats avses uppfylla avtalet fullständigt, jämför med allmänna regler i dansk lag och jämför även med det som anges nedan.

EXPO-NET Danmark A/S är skyldigt och har rätt att vidta åtgärder för att avhjälpa konstaterade fel och köparen har inte möjlighet att kräva ersättning eller motsvarande avdrag.

Endast EXPO-NET Danmark A/S eller personer som anlitas av EXPO-NET Danmark A/S har rätt att vidta åtgärder för att avhjälpa fel och rätten att avhjälpa fel gäller inte om kunden tidigare har anlitat andra för reparationer eller ändringar på varan.

Kunden får endast utföra reparation själv om detta uttryckligen har godkänts av EXPO-NET Danmark A/S eller om det är absolut nödvändigt för att undvika eller begränsa omfattande person- eller materialskador.

EXPO-NET Danmark A/S ansvarar inte för skador på produkter i vilka den sålda varan ingår.

EXPO-NET Danmark A/S ansvarar inte under några omständigheter för indirekta förluster till följd av fel, inklusive driftsstopp, tidsförlust, minskade marginaler, minskad vinst osv.

Kunden är förpliktigad att omedelbart efter mottagande av varan kontrollera att den överensstämmer med parternas avtal. Om köparen konstaterar fel eller brist i levererade varor ska köparen omgående och senast 8 dagar efter att felen eller bristerna har upptäckts meddela EXPO-NET Danmark A/S härom så att befogenheter gällande fel i motsatt fall bortfaller.

 

9. Produktansvar:
 

9a – Ansvarsbegränsning

Person- eller materialskador, såvida gällande föremål pga sin karaktär som regel inte bedöms vara ägnad för förvärvsmässigt bruk, som beror på en defekt produkt som EXPO-NET Danmark A/S har satt i omsättning, ersätts i den utsträckning det kan dokumenteras att EXPO-NET Danmark A/S är ansvarigt för dessa skador, jämför med de vid varje tillfälle gällande regler om produktansvar enligt dansk lag.
 

9b – Indirekt förlust
EXPO-NET Danmark A/S ansvarar inte under några omständigheter för indirekta förluster till följd av produktskador, inklusive driftsstopp, tidsförlust, minskade marginaler, minskad vinst osv.
 

9c – Flera ansvariga och regress

För skador som vållats på en produkt där EXPO-NET Danmark A/S produkter ingår som en delprodukt är EXPO-NET Danmark A/S inte ansvarigt om skadan beror på en defekt i den färdiga produkten eller på anvisningar från den färdiga produktens tillverkare, eller om kvalitetsstyrningen i ett senare led inte överensstämmer med god sed.

I den utsträckning EXPO-NET Danmark A/S måste åläggas produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla EXPO-NET Danmark A/S fritt från ansvar i samma utsträckning som EXPO-NET Danmark A/S ansvar är begränsat i förhållande till det i dessa villkor angivna ansvar, inklusive skador som beror på köparens felaktiga användning eller anvisning av produkten. Köparen är skyldig att inställa sig inför rätta vid samma domstol som behandlar ersättnings-kravet mot EXPO-NET Danmark A/S i fråga om krav från tredje man.

Om tredje man framställer krav mot kunden om ersättning i enlighet med denna paragraf ska kunden genast underrätta EXPO-NET Danmark A/S härom.

 

10. Ansvarsfrihet:

Följande omständigheter medför ansvarsfrihet om de förhindrar punktlig och/eller felfri leverans från EXPO-NET Danmark A/S:s sida eller om uppgiften blir orimligt svår att utföra: brand, explosion, naturkatastrof, epidemi, krig, uppror, oroligheter, undantagstillstånd, mobilisering eller motsvarande militär aktion, beslagtagande, valutarestriktioner, import- eller exportförbud, strejk, lock-out eller andra omständigheter av liknande karaktär som är utom EXPO-NET Danmark A/S:s kontroll, hur de än påverkar EXPO-NET Danmark A/S eller företagets leverantörer. Uppräkningen är inte uttömmande.

I de fall där force majeure har förhindrat leverans i mer än 4 månader har båda parterna rätt att häva ordern och kan därutöver inte kräva någon form av ersättning för varken direkta eller indirekta förluster.

 

11. Behörig domstol:
Varje tvist mellan EXPO-NET Danmark A/S och kunden avgörs i enlighet med dansk lag oavsett om dessa regler innebär att ett annat lands lag gäller, och avgörs av Retten i Hjørring oavsett var kunden i övrigt bor eller uppehåller sig.

EXPO-NET Danmark A/S kan kräva att tvisten avgörs vid Voldgiftsretten for Bygge- og anlægs-virksomhed, jämför med de i AB 92 angivna reglerna.

 
För att ladda ner en pdf-version av Allmänna försäljnings- och leveransvillkor, klicka på ikonen nedan.