REACH

 

 REACH

 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) är ett integrerat system för registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier inom EU. REACH-direktivet trädde i kraft 1 juni 2007.

Syftet är att verka för en bättre miljö och hälsa och samtidigt se till att den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft bibehålls och att innovationsförmågan förstärks.

Klicka på REACH-ikonen till höger om du vill ha mer information (på engelska).